0164-745994

Privacyverklaring

Pandor hecht veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Wij vinden het belangrijk de cliënt inzage te geven in de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is binnen de hele Europese Unie (EU). 

Dit houdt het volgende in:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij uitdrukkelijk toestemming vragen;
 • We hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, zodat uw privacy gewaarborgd blijft;
 • Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming;
 • Wij zijn op de hoogte van uw privacy rechten en zullen u daarop wijzen en deze respecteren.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS CLIËNT

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pandor verwerkt ten behoeve van onderstaande doeleinden:

 • Voor de administratie van het zorgtraject;
 • Voor het uitvoeren van het zorgtraject;
 • Voor de communicatie over het zorgtraject.

Onderstaande persoonsgegevens zullen wij van u vragen in verband met bovenstaande doelstellingen:

 • Volledige naam van zowel ouder(s) / verzorger(s) als cliënt ( de jeugdige );
 • Telefoonnummer(s) van ouder(s) / verzorger(s);
 • Emailadres(sen) van ouder(s) / verzorger(s);
 • Geboortedatum cliënt;
 • Geslacht cliënt;
 • School / opleiding / werk cliënt;
 • Gezinssamenstelling

Uitsluitend met uw schriftelijk toestemming zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met onderstaande derden:

 • Andere hulpverleners in het zorgtraject;
 • Andere instanties die ook deelnemen aan het zorgtraject.

Uw persoonsgegevens worden door Pandor ten behoeve van bovenstaande doelstellingen opgeslagen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het zorgtraject;
 • Bij afsluiting van het zorgtraject worden uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 5 jaar bewaard in een beveiligde digitale omgeving.

De cliënt en/of diens ouder(s), verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers hebben het recht om onderstaande aan te vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U wilt een rectificatie doorgeven van uw persoonsgegevens;
 • U wilt verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U wilt een kopie van het cliëntdossier voor uw eigen administratie.

Voor een aanmelding of vraag via het contactformulier op onze website vragen wij alleen uw naam en e-mailadres. Telefoonnummer is niet verplicht. De aanmelding komt bij ons binnen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw naam en e-mailadres worden alleen gedeeld met een contactpersoon van Pandor die uw vraag of aanmelding kan behandelen. Indien de vraag of aanmelding is afgehandeld wordt deze direct verwijderd uit het systeem.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons verstrekt delen wij met een derde partij indien dit noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden.

We maken gebruik van derde partijen die voor ons:

 • Het beveiligde digitale zorgdossier en emailverkeer verzorgen;
 • Optimale zorg verlenen op een efficiënte manier via onderaannemerschap.

Persoonsgegevens worden nooit aan partijen gegeven waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Deze overeenkomst wordt getekend tussen Pandor en een derde partij om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In het uiterste geval moeten wij persoonsgegevens delen indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is door bijvoorbeeld de politie.

Wij kunnen verder alleen persoonsgegevens met derden delen indien u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

JEUGDIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van jeugdigen (personen jonger dan 12 jaar) indien daar schriftelijk toestemming is gegevens door de ouder(s), verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers. Personen ouder dan 12 jaar vragen wij zelf schriftelijk toestemming te geven alsmede de ouder(s), verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers.

BEVEILIGING

Pandor heeft in het kader van de AVG een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. We hanteren onderstaande maatregelen:

 • We gebruiken persoonlijke inlognamen en wachtwoorden voor het gebruik van het netwerk waarin wij werken;
 • Wij gebruiken persoonlijke inlognamen en wachtwoorden voor het gebruik van het digitale zorgdossier;
 • Alle (ambulante) begeleiders binnen Pandor hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Het zakelijk telefoon- en berichtenverkeer tussen de begeleiders gebeurt uitsluitend in een beveiligde zorg-app;
 • Alle medewerkers en begeleiders zijn geïnformeerd over de AVG en zijn zich bewust van het belang ervan binnen de organisatie.

RECHTEN OMTRENT UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht op inzage in uw cliëntdossier, het recht op rectificatie of verwijdering van gegevens, mits u daar schriftelijk een aanvraag voor doet. U heeft ook het recht om uw gegevens aan een derde partij over te dragen middels een schriftelijke toestemming.

Wij zullen daar ten alle tijden gehoor aan geven. Deze schriftelijke toestemming kunt u daarentegen ook intrekken indien u dat noodzakelijk vindt.

U kunt dit kenbaar maken via de betrokken hulpverlener of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de betrokken hulpverlener of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KLACHTEN

Mocht u alsnog een klacht hebben omtrent de behandeling van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit altijd bij ons melden. Dan zullen wij samen naar een oplossing zoeken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u terecht bij het AP, Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zijn de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN EN CONTACT

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen dan horen wij dat graag. 
U kunt dit kenbaar maken via de betrokken hulpverlener of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant