0164-745994

Professionals

ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

 Pandor is gespecaliseerd in ambulante ondersteuning bij mensen en gezinnen die problemen ervaren. De problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan zijn door LVB problematiek, schulden, criminaliteit, woonomgeving, psychische problemen en huiselijk geweld. 

Vanwege het specialisme in de meervoudige problematiek werkt Pandor volgens een systeemgerichte en oplossingsgerichte werkwijze waarin wij niet enkel met kind of ouder aan de slag gaan, maar met het complete gezin met daarbij familie en/of andere belangrijke betrokkenen voor het gezin.

Door het betrekken van het netwerk en samen op zoek te gaan met het gezin naar oplossingen door middel van netwerkberaden en opvolging (door middel van evaluatie netwerkberaden) hiervan krijgt het gezin weer vertrouwen in hun eigen kracht en worden zij gesterkt om in de toekomst na vertrek van hulpverlening door te gaan met de positieve lijn die is ingezet. Hiervoor gebruiken wij onder andere de methodiek Signs of Safety.
Dit doen we in de vormen van casusregie, casusregie +, IPT, opvoedondersteuning en omgangsbegeleiding. 

Roma en Sinti

Een kleine 20 jaar geleden is Pandor, door vragen die gesteld werden vanuit de Roma en Sinti gemeenschap, hulpverlening gaan bieden aan familienetwerken. Inmiddels hebben we hierdoor veel ervaring en expertise in opgebouwd. 
Een groot deel van de huidige hulpverlening is ingericht op het doelgericht werken, resultaten behalen op korte termijn en het oplossingsgericht werken. Waarbij in gezinnen met een Roma of Sinti achtergrond, gezien de aard en complexiteit van de problematiek, op de korte termijn veelal nauwelijks resultaat te behalen valt en na afsluiten snel recidiverend gedrag te zien is. Dit maakt dat veel reguliere hulpverleningstrajecten niet het gewenste effect hebben.
Vanuit Pandor werken we met een specialistisch team aan het activeren, stabiliseren, structureren, coördineren en begeleiden van deze gezinnen. Daarnaast zorgen we dat de vertaalslag wordt gemaakt van de Roma cultuur naar de Nederlandse maatschappij en wetgeving en vice versa. Vaak is er, bij gezinnen met een Roma achtergrond, sprake van complexe problematiek op verschillende levensgebieden.
Onze werkwijze richt zich voornamelijk op het aansluiten, kennis hebben van cultuur, normen, waarden en gewoonten, samenwerking te zoeken met zowel de cliënt als andere professionals, normaliseren en handhaven (opschalen) wanneer nodig, het aangeven van eigen en maatschappelijke grenzen. Ook zijn we aangesloten bij het landelijk innovatie platform. Daarnaast onderzoeken we de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de Roma gezinnen, dit doen we met het Leger des Heils – Defence for Children middels het project ‘Roma voor Roma’. Omdat Roma gezinnen vaak niet op één plaats verblijven zijn we voornemens een landelijke inzet te kunnen leveren. Zo kan er een duurzame betrokkenheid ontstaan.

Criminele familienetwerken

Daarnaast wordt er regelmatig een beroep op ons gedaan door familiesystemen waarbij (georganiseerde) criminaliteit een rol speelt. 
Deze kenmerkt zich doordat criminaliteit van generatie op generatie overgedragen wordt. Hierbij wordt afwijkend gedrag door de familieleden als normaal gezien. De familienetwerken zijn gesloten van aard en zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor buitenstaanders.

Conflictscheiding

Gespreksvoering gericht op communicatie en begeleiding die gericht is op korte aandacht op de verwerking van de scheiding, waarbij snel wordt gefocust op bejegening en conflictvermijding tussen ouders.
Pandor heeft hierop de visie, waarbij er na een complete vraagverheldering wordt gekeken welke werkwijze het beste aansluit bij de vraag. Hierbij is het mogelijk gebruik te maken van parallel ouderschap of ouderschapsbemiddeling.

Bij onze inzet hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Ontwikkeling en veiligheid van de kinderen staan voorop.
  • We doen vraagverheldering aan de hand van een scheidingsanalyse.
  • We onderzoeken op welke manier ouders vorm kunnen geven aan hun samenwerking.
  • We werken zo preventief mogelijk.
  • We werken vanuit verschillende achterliggende methodieken waardoor het mogelijk is maatwerk te leveren per casus, dit altijd in overleg met betrokkenen.
  • Met kinderen worden, als hun leeftijd dit toestaat, gesprekken gevoerd om hen een stem te geven en te coachen.

Wij zijn een neutrale partij in bemiddeling en begeleiding van ouders en kinderen waarbij het kind centraal staat.

 

Voor vragen of aanmelding zie de pagina Contact of Aanmelden.

PANDOR

Hoofdkantoor
Vijfhuizenberg 44
4708 AL Roosendaal

Algemeen telefoonnummer:
0164-745994
Bereikbaar ma. t/m vr. 09:00 – 17:00 uur

info@pandorjeugdzorg.nl

Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant
Logo ISO 9001 transparant